Yug-AgroPishcheMash 2006

Krasnodar Expo ,
Krasnodar (RU)

This event is cancelled

Yug-AgroPishcheMash: the trade show

Yug-AgroPishcheMash editions

Yug-AgroPishcheMash 2006 From to Krasnodar Expo
Yug-AgroPishcheMash 2005 From to Krasnodar Expo
Yug-AgroPishcheMash 2004 From to Krasnodar Expo
Yug-AgroPishcheMash 2003 From to Krasnodar Expo