Kazakh National University of the Arts

Kazakh National University of the Arts

Kazakh National University of the Arts “Шабыт” шығармашылық сарайы, Tauelsizdik Ave 50, Astana 010000
Astana (KZ)

How to get here ?

Kazakh National University of the Arts
“Шабыт” шығармашылық сарайы, Tauelsizdik Ave 50, Astana 010000 Astana (KZ)